Câu 324

Câu 324 image

Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu và rẽ phải?

Biển 3 cấm quay đầu và rẽ phải

Submit Hint